Utbildning

Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, är utformad i enlighet med skollagen och ligger till grund för förskolans målsättning.

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. Barn ska mötas av vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I leken tillsammans med andra barn utvecklar barnen sin sociala kompetens. Det är i leken som barn tränar förmågan att vara en kamrat och att ha kamrater. I leken lär man sig också att vara rädd om material och miljön. Vid konflikter får barnen stöd och vägledning att lösa dessa. Det kan vara hjälp med att sätta ord på känslor, och/eller att reda ut vad som hänt. Barnen uppmuntras att bry sig om varandra, att hjälpa varandra och att glädjas åt varandras lycka/ framsteg. 

 

Miljöer och lekmaterial anpassas och utvecklas utifrån barnens intressen och behov. Barnen ska själva kunna välja vad de vill göra, utmanas och stimuleras till lärande genom lek. 
På Spelevinken arbetar pedagogerna medvetet med alla läroplanens ämnesområden integrerat med varandra. På ett lustfyllt och lekfullt sätt undervisas barnen dagligen i Språk och Kommunikation, Matematik, Naturvetenskap, Teknik och olika Estetiska ämnen som skapande, sång och rörelse och drama. Undervisning sker både i planerade aktiviteter och i spontana lärstunder som uppstår under dagen. Vi har en pedagogisk tanke kring våra återkommande rutiner som matsituationer, hygiensituationer, på-/och avklädning inför och efter utevistelse mm. Vi har inte lektioner som i grundskolan, utan i förskolan sker lärandet på ett integrerat, relationellt, lekfullt och lustfyllt sätt under hela dagen.