Värdegrund

Verksamheten bedrivs i demokratiska former och ska därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla verksamheten. På Spelevinken strävar vi efter att kunna tillgodose alla barns särskilda behov varje dag och att alla barn ska ha inflytande över sin förskolevardag. Pedagogerna är demokratiska, solidariska och respektfulla i samvaron med barnen och varandra. På så sätt lär sig barnen etiska värden. Pedagogerna är goda förebilder, tydliga och sätter adekvata gränser. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Pedagogerna gör barnens röster hörda genom att lyssna på och respektera deras tankar och åsikter. Aktiviteter planeras utifrån barnens idéer, erfarenheter, tankar och initiativ.

Trygghet, jämställdhet, delaktighet, gemenskap, barndom, glädje